કબીર-દોહા અને વા ર્તા-કથન યાદ.

વાચક મિત્રો,
૧…..આ સાથે કબીરજીના બે દોહા છે.
૨….. તથા ૧૯, ઓગસ્ટ રવિવારના ”વાર્તા-કથન” કયર્ક્ર્મની યાદ પણ છે.

– આનંદ રાવ

Advertisements

A new story by Anand Rao

Here is a story by Anand Rao Lingayat in Los Angeles. He has been publishing a Gujarati magazine Gunjan in the USA for last many years. You can also reach him at gunjan.gujarati at gmail dot com.

Please read this store online or download to your computer

http://www.kavilok.com/AnandRao-AndhaloPrem.pdf

Thanks.

Jayesh Patel,
Stock Trading: http://www.profitfromprices.com/
Passport Photos for any country, for less : http://www.onlinepassportphoto.com/
Gujarati Kavita: http://www.kavilok.com/