કબીર-દોહા અને વા ર્તા-કથન યાદ.

વાચક મિત્રો,
૧…..આ સાથે કબીરજીના બે દોહા છે.
૨….. તથા ૧૯, ઓગસ્ટ રવિવારના ”વાર્તા-કથન” કયર્ક્ર્મની યાદ પણ છે.

– આનંદ રાવ

Advertisements